09/07/2024

عقاب‌های شاهی گلوگاه از کجا می‌آیند؟

داده‌های ما در طول چهار سال شمارش پرندگان شکاری در گلوگاه نشان می‌دهد که در حال حاضر گلوگاه مازندران مهم‌ترین نقطه جهان برای پایش جمعیت عقاب […]